Uzņemšana

2017. gada uzņēmšanas datumi: 

       Dokumentu iesniegšana pamatstudiju programmās:

         No 14.augusta līdz 19.augustam

       Dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa studiju programmās:

          No 4.jūlija līdz 25.augustam

      Dokumentu iesniegšana: 

          04.07.-11.07.2017. 

​          Ķīpsalas iela 6-117, Rīga                      

         12.07.-25.08.2017. 

          Kaļķu ielā 1, plkst. 10.oo - 17.oo

          (pārtraukums, plkst. 12.oo - 13.oo)

Iestāšanās pamatprasības:

  • Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas (LR) izdota nepilsoņa pase, Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās vai termiņuzturēšanās atļaujas, ja iegūta vidējā izglītība.
  • Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu augstāk minētā punkta prasības un samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai samaksas kārtībai.

Pieteikšanās studijām:

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Reflektantu ieskaitīšana:

Studiju plāni uzņemšanai

Latviešu