Uzņemšana

Informācija un studiju maksa par bakalaura studiju programmām šeit

Informācija un studiju maksa par maģistra studiju programmām šeit

2016. gada uzņemšanas datumi: 

  • 2016. gada uzņemšana neklātienes un vakara studijām norisināsies no 15.-20. augustam.
  • Dokumentu iesniegšana Kaļķu ielā 1 no plkst. 10 - 17 (sestdien no 10 - 14)

Iestāšanās pamatprasības:

  • Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu augstāk minētā punkta prasības un samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai samaksas kārtībai.

Pieteikšanās studijām:

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Reflektantu ieskaitīšana:

  • Līdz 26.08.2016 jāiemaksā studiju maksa par pirmo mācību pusgadu. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā. 

Sazinies ar RTU Neklātienes un vakara studiju departamentu

                

 

Latviešu